တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

  • နှစ်ချင်းထားရှိနိုင်သည့် အသက်အာမခံအမျိုးအစား
  • တောင်သူလယ်သမားများ၊ ၄င်းတို့၏မိသားစုများ၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများ၊ လယ်ယာ လုပ်ငန်းအတူလုပ်ကိုင်သူများနှင့် အခြားသူများပါ အာမခံထားရှိနိုင်
  • အသက် ၁၆နှစ်မှ ၆၀နှစ်အတွင်းရှိသူများထားရှိနိုင်
  • အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်
  • ပရီမီယံနှုန်းမှာအာမခံထားငွေ၏ ၁%
  • အနည်းဆုံးအာမခံထားငွေကျပ်တစ်သိန်းမှ အများဆုံးကျပ်သိန်း၅၀
  • အာမခံသက်တမ်းအတွင်း သေဆုံးခြင်းနှင့် ထာဝစဉ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် ၁၀၀ % နှင့် မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအတွက် ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပေါ် အခြေခံ၍ သက်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိ
  • ဆေးရုံဆေးခန်းတွင်တက်ရောက်ကုသလျှင်အာမခံထားငွေကျပ်တစ်သိန်းအတွက် တစ်ရက်လျှင် ၂၀၀၀ ကျပ်နှုန်း၊ တစ်ကြိမ်လျှင်အများဆုံး ၅ ရက်နှင့် ၃ ကြိမ်အထိ အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိ
  • အာမခံထားငွေကျပ် ၁၀၀,၀၀၀/- တစ်နှစ် ကျသင့်ပရီမီယံကျပ် ၁,၀၀၀/-
  • ကော်မရှင်အဖြစ် ပရီမီယံပေါ်မှ ၁၀% ခံစားခွင့်ပြု

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃