တစ်လုံးတည်းပေးငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ

 • အာမခံအမျိုးအစား
  • တစ်ဦးချင်းထားရှိနိုင်သည့် ငွေစုဆောင်းသည့် ငွေပင်ငွေရင်းအသက်အာမခံ
 • အာမခံထားနိုင်သူ
  • အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ နှစ်အတွင်း(မြန်မာနိုင်ငံသား၊ တရားဝင်လာရောက်နေထိုင် သည့် နိုင်ငံခြားသားများထားရှိနိုင်)
 • အာမခံထားငွေ
  • အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း (၅၀) မှ ကျပ်သိန်း (၂၅၀)
 • အာမခံသက်တမ်း
  • ၃ နှစ်၊ ၄ နှစ်၊ ၅ နှစ်
 • ပရီမီယံပေးသွင်းခြင်း
  • တစ်လုံးတည်းပေးသွင်းစနစ်
 • ပရီမီယံနှုန်း
  • အာမခံထားသူအသက်၊ အာမခံထားငွေနှင့်အာမခံသက်တမ်းတို့ပေါ်မူတည် တွက်ချက်
 • ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
  • လိုအပ်ပါက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အသိအမှတ်ပြု ဆေးရုံ၊ ဆေး ခန်းများတွင် ဆေးစစ်မှုခံယူရန်
 • အကျိုးခံစားခွင့်များ
  • နှစ်စေ့အကျိုးခံစားခွင့် (Maturity Benefit)
  • သေဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်(Death Benefit)
   • အာမခံသက်တမ်း ၅ နှစ်ထားရှိသူသည် အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်အတွင်း သေဆုံး ခဲ့ပါက ပေးသွင်းပရီမီယံနှင့် ယင်းအပေါ်တွင် ၃% အတိုးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထား သော အတိုးတို့ကိုပေါင်း၍ ထုတ်ပေးမည်
   • အာမခံသက်တမ်း ၄ နှစ်ထားရှိသည် အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်အတွင်း သေဆုံး ခဲ့ပါက ပေးသွင်းပရီမီယံနှင့် ယင်းအပေါ်တွင် ၂% အတိုးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထား သော အတိုးတို့ကိုပေါင်း၍ ထုတ်ပေးမည်
   • အာမခံသက်တမ်း ၃ နှစ်ထားရှိသည် အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ်အတွင်း သေဆုံးခဲ့ပါ ကပေးသွင်းပရီမီယံနှင့် ယင်းအပေါ်တွင် ၁% အတိုးနှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ထားသော အတိုး တို့ကိုပေါင်း၍ ထုတ်ပေးမည်
   • မည်သည့်အာမခံသက်တမ်းမဆို အာမခံထားသူသည် အာမခံသက်တမ်း ၁ နှစ် ကျော်သည့်အချိန်တွင် သေဆုံးပါက အာမခံထားငွေကိုသာ ထုတ်ပေးမည်
 • အခြားခံစားခွင့်များ
  • အမ်းငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
  • ချေးငွေရယူနိုင်ခြင်း(အမ်းငွေရသင့်တန်ဖိုး၏၈၀%ကို ချေးယူနိုင်၊ ချေးငွေ ၁၀၀ ကျပ် လျှင် ၁ နှစ်အတွက် ၉.၅% အတိုး၊ ငွေတစ်ကြိမ်ချေးခ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ ချေးငွေကို တစ်လုံး တည်းပြန်ဆပ်ရန်)
 • အကျိုးခံစားခွင့်မရနိုင်သည့်ကိစ္စများ
  • အောက်ပါဖြစ်ရပ်များကြောင့် သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်သော်လည်း ပေးသွင်း ပရီမီယံကိုသာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်
   • အာမခံသက်တမ်းစသည့်နေ့မှ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်း
   • အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ဖော်ပြရန်ထိန်ချန်ခဲ့သော ရှိရင်းစွဲရောဂါကြောင့် တစ်နှစ် အတွင်းသေဆုံးခြင်း
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်နိုင်၊ ကော်မရှင်နှုန်း ၀.၅%
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လို

 

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃