cmn_banner

ကျားဖောင်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိမှုအာမခံစည်းကမ်းချက်များ

အာမခံထားသူ

၁။       ကျားဖောင်ပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ရေလုပ်သားများအတွက် ကျားဖောင် ပိုင်ရှင်များမှ အာမခံထားရှိရမည်။

 

အကျိုးဆောင်အဖွဲ့အစည်း

၂။       ကျားဖောင်ပိုင်ရှင်မှ အာမခံထားရှိနိုင်ရေးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ အကျိုးဆောင် အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။

 

အာမခံသက်တမ်း

၃။       ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။

 

အာမခံထားငွေ

၄။       တစ်ဉီးအတွက် အနည်းဆုံးတစ်ယူနစ် ကျပ် ငါးသိန်းမှ တစ်ဆယ်ယူနစ် ကျပ် သိန်းငါးဆယ် အထိထားရှိနိုင်ပြီး အနည်းဆုံးတစ်ယူနစ် ကျပ် ငါးသိန်းကို မဝယ်မနေရ ထားရှိရ မည်ဖြစ်သည်။

 

ပရီမီယံနှုန်း

၅။       တစ်ယူနစ်လျှင် ကျပ် ၃၅၀၀/- (သုံးထောင့်ငါးရာတိတိ) ပုံသေနှုန်းဖြစ်သည်။

 

အာမခံအကာအကွယ်

၆။       ကျားဖောင်များပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ ကျားဖောင်ပေါ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် (ကျားဖောင်ပေါ်သို့ အတက်အဆင်းပြုနေစဉ် အပါအဝင်)

  • (က) သေဆုံးခြင်း
  • (ခ) ဒဏ်ရာရခြင်း
  • (ဂ) ထာဝစဉ်လုံးဝမသန်မစွမ်းခြင်းနှင့်
  • (ဃ) တစ်စိတ်တစ်ဒေသမစွမ်းမသန်ဖြစ်ခြင်းတို့အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်သည်။

 

အကျိုးခံစားခွင့်

၇။    အကျိုးခံစားခွင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) သေဆုံးခြင်း အာမခံထားငွေ၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း
(ခ) ဒဏ်ရာရခြင်း
-လက်ပြတ်ခြင်း(လက်မောင်းရင်းမှလက်ကောက် ဝတ်အထိတစ်နေရာမှပြတ်ခြင်း) တစ်ဖက်လျှင် အာမခံထားငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း
-ခြေပြတ်ခြင်း(ပေါင်ရင်းမှခြေကျင်းဝတ်အထိ တစ်နေရာရာမှပြတ်ခြင်း) တစ်ဖက်လျှင် အာမခံထားငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း
-မျက်စေ့ထာဝစဉ်ကွယ်ခြင်း(တစ်ဖက်လျှင်) အာမခံထားငွေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း
-အခြားကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအပြင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသခြင်းနှင့် တစ်စိတ်တစ်ဒေသမစွမ်းမသန်ဖြစ်ခြင်း တို့အတွက်တည်ဆဲသူတပါးထိခိုက်မှုအာမခံနစ်နာကြေးနှုန်းများအတိုင်း အချိုးကျခံစားခွင့်ရှိသည်။
-ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့်ထာဝစဉ်မစွမ်းမသန်ဖြစ်လျှင် အာမခံထားငွေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်။
မှတ်ချက်။ (၁) သေဆုံးမှုတွင်အလောင်းမရရှိပါက သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့်ကို (၁)နှစ် ဆိုင်းငံ့၍ ပေးမည်။
(၂)ထိခိုက်မှုဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင် ဒဏ်ရာရသူတစ်ဉီးအတွက် ဒဏ်ရာအကျိုးခံစားခွင့် စုစုပေါင်းသည် အာမခံထားငွေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုစေရ။

လျော်ကြေးအကြုံးမဝင်သောကိစ္စရပ်များ

၈။  (က) ကျားဖောင်ပေါ်သို့မတက်ရောက်မီနှင့်ကျားဖောင်ပေါ်မှဆင်းပြီးနောက်ကာလတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် မတော်တဆထိခိုက်မှု
(ခ) အောက်ပါတို့ကြောင့် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်း ကောင်း၊  ဖြစ်ပွားရသည့်ထိခိုက်နစ်နာမှုများအကျုံးမဝင်ပါ-
(၁) မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်း

(၂) ကြိုတင်ကြံရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း

(၃) မိမိကိုယ်မိမိသေကြောင်းကြံခြင်း

(၄) ကျားဖောင်ပေါ်တွင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဖြစ်ခြင်း

 

အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံခြင်း

၉။ အာမခံစာရင်းပါပုဂ္ဂိုလ်သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းစသည့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ငွေကို
(က) အာမခံထားသူအလုပ်ရှင်မှဖြစ်စေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူမှဖြစ်စေတောင်းခံရန်
(ခ) အကျိုးခံစားခွင့်တောင်းခံလွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါအထောက်အထားများ အား​    ပူးတွဲတင်ပြရမည်-
(၁) ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
(၂) သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း (သို့မဟုတ်) ဒေသအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းထောက်ခံချက်
(၃) အလုပ်ရှင်၊ မျက်မြင်သက်သေနှစ်ဦးတို့မှ ရှင်းလင်းထောက်ခံချက်
(၄) သေဆုံးလျှင် သေစာရင်းမိတ္တူ
(၅) ဒဏ်ရာရရှိလျှင် ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်
(၆) အခင်းဖြစ်ပွားသည့် ခရီးစဉ်တစ်ခေါက်တွင် ပါဝင်သူဖြစ်ကြောင်း အထောက် အထား၊ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွက် အသိအမှတ်ပြု ထားသည့် ရေလုပ်သားစာရင်း
(၇) နစ်နာကြေးတောင်းခံရာတွင် လိုအပ်ချက်များ၊နစ်နာကြေးနှုန်းထားများနှင့် အမွေ ဆက်ခံပိုင်ခွင့်များမှာ သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အတိုင်း ဖြစ်သည်။

 

အထွေထွေ

၁၀။ (က) အာမခံသက်တမ်းအတွင်း အာမခံထားရှိသူစာရင်းမှ နုတ်ထွက်ခြင်း၊ လူစားသွင်း ခြင်း၊ လူဉီးရေတိုးမြှင့်ခြင်း/လျှော့ချခြင်းနှင့် အာမခံထားငွေ အတိုးအလျော့ ပြုလုပ်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
(ခ) အာမခံစာရင်းမှ နှုတ်ထွက်သူအတွက် ပရီမီယံအမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ် အစား အခြားတစ်ဦးဦးကိုအစားထိုးနိုင်သည်။
(ဂ) သေဆုံးမှုအကျိုးခံစားခွင့် ပေးလျော်ပြီးနောက် ယင်းသေဆုံးသူအစား အာမခံ ထားသူစာရင်းတွင် လူစားဖြည့်စွက်ဝင်ရောက်လျှင် ယင်းအတွက် အချိုးကျ ကျသင့်ပရီမီယံ ကို ထပ်မံပေးသွင်းရမည်။
(ဃ) အာမခံစာရင်းတွင် လူစားထိုးစာရင်းသွင်း ကိစ္စကို ဤလုပ်ငန်းရုံးချုပ် (သို့မဟုတ်) နီးရာနယ်ရုံးသို့ စောလျှင်နိုင်သမျှ စောလျှင်စွာအကြောင်း ကြားရမည်။
(င) သေဆုံးမှုနှင့်ထိခိုက်မှုဖြစ်လျှင် ဤလုပ်ငန်းရုံးချုပ် (သို့မဟုတ်) နီးရာနယ်ရုံးခွဲသို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရမည်။
(စ) ထိခိုက်သေဆုံးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဤလုပ်ငန်းကလိုအပ်လျှင်စစ်ဆေးမည်။
(ဆ) ထိခိုက်သေဆုံးမှုဖြစ်ပြီး(၆) လအတွင်းအကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံရမည်။
(ဇ) အာမခံသက်တမ်း ဆက်လက်တည်မြဲရန်အတွက် လက်ရှိသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ပရီမီယံကို ကြိုတင်ပေးသွင်းရမည်။
(ဈ) သေဆုံးမှုတွင်အလောင်းမရရှိ၍ လျော်ကြေးပေးချေခဲ့ပြီးနောက်  အာမခံထားသူ အား ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့လျှင် နစ်နာကြေးငွေကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း တစ်လုံး တည်း ပြန်လည်ပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျားဖောင်ပိုင်ရှင်နှစ်ဉီးမှ ခံဝန်ချက် ပေး၍ တာဝန်ယူရမည်။နစ်နာကြေးအား မမှန်မကန်တောင်းခံထုတ်ယူခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါမူ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဥပဒေကြောင်းအရ စစ်ဆေးအရေးယူ ခြင်းကိုခံယူရမည်။

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃