ကျန်းမာရေးအာမခံ (Covid-19 အပိုဆောင်း အပါအဝင်)

 • အသက် ၆ နှစ်မှ ၇၅ နှစ်ထိအသက်အုပ်စုခွဲခြားထား
 • အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်၊ ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ် (၁) နှင့် (၂) တို့ကို ဝယ်ယူနိုင်၊ အာမခံသက်တမ်း (၁) နှစ်
 • အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်ဝယ်ယူပြီးမှသာ ရွေးချယ်နိုင်သည့်အာမခံအကာအကွယ်များကို ဝယ်ယူနိုင်
 • ၁ ယူနစ်မှ ၁၀ ယူနစ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်သည်
 • ရွေးချယ်နိုင်သည့် အာမခံအကာအကွယ်များကို မိမိဝယ်ယူထားသည့် အခြေခံအာမခံအကာအကွယ်ယူနစ် အထိ ဝယ်ယူနိုင်
 • အာမခံထားရှိပြီး ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ Covid-19 Positive ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံရပါက အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိနိုင်
 • အာမခံကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့်ထားရှိနိုင်၊ ကော်မရှင် ပေးသွင်းပရီမီယံ၏ ၁၀%
 • ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်ခြင်း ဖြစ်ပါက ရက်နှင့်အောက် အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိဘဲ မတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက် ဆေးရုံတက်ရက် ရက်မှစ၍ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိ
 • အာမခံတံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန်လိုအပ်

ကျန်းမာရေးအာမခံ

အကာအကွယ်အမျိုးအစားအလိုက် ပရီမီယံနှုန်းဇယား

စဉ် အာမခံအကာ အကွယ် အသက် တစ်ဦးချင်းထားရှိမှု အစုအဖွဲ့လိုက်ထားရှိမှု
၆ လ တစ်ကြိမ် ပေး တစ်လုံး တည်း ပေး လစဉ် ပေး ၃ လ တစ်ကြိမ် ပေး ၆ လ တစ်ကြိမ် ပေး တစ်လုံး တည်း ပေး
အခြေခံအာမခံ အကာအကွယ်(အခြေခံယူနစ်) ၆-၃၀ ၅၆၀၀ ၁၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၂၈၀၀ ၅၃၀၀ ၁၀၅၀၀
၃၁-၄၀ ၇၃၀၀ ၁၄၃၀၀ ၁၂၀၀ ၃၆၀၀ ၆၉၀၀ ၁၃၆၀၀
၄၁-၅၀ ၉၀၀၀ ၁၇၆၀၀ ၁၅၀၀ ၄၄၀၀ ၈၆၀၀ ၁၆၇၀၀
၅၁-၆၀ ၁၄၆၀၀ ၂၈၆၀၀ ၂၅၀၀ ၇၁၀၀ ၁၃၉၀၀ ၂၇၂၀၀
၆၁-၇၅ ၃၁၄၀၀ ၆၁၆၀၀ ၅၃၀၀ ၁၅၄၀၀ ၂၉၈၀၀ ၅၈၅၀၀
ရွေးချယ်နိုင် သည့်အာမခံ အကာအကွယ် (၁) ၁ ယူနစ် ၆-၇၅ ၈၄၀၀ ၁၆၅၀၀ ၁၄၀၀ ၄၂၀၀ ၈၀၀၀ ၁၅၇၀၀
ရွေးချယ်နိုင် သည့်အာမခံ အကာအကွယ် (၂) ၁ ယူနစ် ၆-၇၅ ၄၅၀၀ ၈၈၀၀ ၈၀၀ ၂၂၀၀ ၄၃၀၀ ၈၄၀၀


ကျန်းမာရေးအာမခံအကာအကွယ်အမျိုးအစားအလိုက် ရရှိနိုင်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များ

စဉ် အာမခံအကာ အကွယ်နှင့် ယူနစ် အာမခံအကျိုးခံစားခွင့် လျော်ကြေးပေးချေရမည့် အကြောင်းရင်း အကျိုးခံစားခွင့်ငွေ(ကျပ်)
အခြေခံအာမခံ အကာအကွယ် (အခြေခံယူနစ်)
 • ရောဂါကြောင့်ဆေးရုံ တက်ခြင်း
 • မတော်တဆမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ခြင်း
 • သေဆုံးခြင်း
 • ဆေးကုသရန်ရည်ရွယ်ချက် ဖြင့်ဆေးရုံတက်သည့်အခါ
 • သေဆုံးသည့်အခါ
 • ဆေးရုံတက်ရက် ၁ ရက် ကျပ်၁၀၀၀၀/- – အများဆုံးရက်ပေါင်း ၆၀ ထိသာ – ကျပ် ၁၀ သိန်း
ရွေးချယ်နိုင် သည့်အာမခံ အကာအကွယ် (၁) ၁ ယူနစ်
 • ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
 • ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း
 • တစ်ကိုယ်လုံးမေ့ဆေး (သို့မဟုတ်)ကိုယ်တစ်ပိုင်း ထုံဆေးဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူသည့်အခါ 
 • သဘာဝအလျောက် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း (သို့မဟုတ်)ရောဂါကြောင့်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်ဝန်ပျက်ကျမှုအတွက် ကုသခြင်းအဖြစ်ဆေးရုံ တက်ပြီး -ခွဲစိတ်မှု၊ကုသမှုကိုပြုလုပ် သည့်အခါ
 • ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် အမှန်တကယ်တိုက်ရိုက် ကုန်ကျစရိတ်၊သို့သော် အနည်းဆုံး ၅သိန်းကျပ်
 • ဝယ်ယူထားသည့်ယူနစ် နှင့်မဆိုင်ဘဲ ၃ သိန်းကျပ်
 • ခွဲစိတ်ကုသခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း နှစ်ခုပေါင်းအတွက်  ၅သိန်းကျပ်xအာမခံထားသည့်ယူနစ်ပေါင်းကို စုစုပေါင်းအများဆုံးပေးချေနိုင်သည့်ပမာဏအဖြစ်သတ်မှတ်မည်။
ရွေးချယ်နိုင် သည့်အာမခံ အကာအကွယ် (၂) ၁ ယူနစ်  
 • ဆေးရုံ/ဆေးခန်းပြသခြင်း  
 • ဆေးကုသရန်ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့်ဆေးရုံ/ဆေးခပြသသည့်အခါ  
 • ဆေးရုံ/ဆေးခန်း(၁) ကြိမ်ပြလျှင်(၁)ယူနစ် ၂၅၀၀ ကျပ်။ သို့သော် ၁ သောင်းကျပ် x အာမခံ ထားသည့်ယူနစ်ပေါင်းကို စုစုပေါင်းအများဆုံး ပေးချေနိုင်သည့် ပမာဏ အဖြစ်သတ်မှတ်မည်။

 

အပိုဆောင်းအကာအကွယ်အမျိုးအစား နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံအကာအကွယ် ပုံမှန်အာမခံအကာအကွယ်(COVID-19ကြောင့်မဟုတ်ပါက) COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပါက
ဆေးရုံတက်ခြင်း ၁ရက် ၁ယူနစ် – ကျပ် ၁၀,၀၀၀ ၁ရက် ၁ယူနစ် – ကျပ် ၁၄,၀၀၀ 
၁ရက် ၁၀ယူနစ် – ကျပ် ၁၀၀,၀၀၀  ၁ရက် ၁၀ယူနစ် – ကျပ် ၁၄၀,၀၀၀
ရက်ပေါင်း ၆၀ – ကျပ် ၆၀၀,၀၀၀  ရက်ပေါင်း၆၀ – ကျပ် ၈၄၀,၀၀၀ 
သေဆုံးခြင်း ၁ယူနစ် – ကျပ် ၁၀ သိန်း ၁ရက် ၁ ယူနစ် – ကျပ်၁၄ သိန်း
၁၀ယူနစ် – ကျပ် သိန်း ၁၀၀ ၁၀ ယူနစ် – ကျပ် သိန်း ၁၄၀

“သင်နှင့် သင့်မိသားစု အနာဂတ်ဘဝလုံခြုံဖို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှာ အာမခံထားကြစို့”

 

ဝန်ဆောင်မှုများ

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

အုပ်ချုပ်ရေးဌာန

၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂

အသက်အာမခံဌာန

၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆၊ ၃၈၆၉၁၉

ငွေစာရင်းဌာန

၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈

တာဝန်အခန်း

၃၇၉၁၈၈

မီး၊ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် အထွေထွေအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇

ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့်ခရီးသွားလာရေးအာမခံဌာန

၂၅၁၇၆၁

သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန

၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃